โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา 3 ชุมชนต้นแบบ

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา 3 ชุมชนต้นแบบ

ตัวชี้วัดที่ 1.4 โครงการขจัดความยากจนของชุมชน 

ตัวชี้วัดย่อย 1.4.1 การให้ความช่วยเหลือ Local start-up

              โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา 3 ชุมชนต้นแบบ

              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา 3 ชุมชนต้นแบบของคณะวิทยาการจัดการจังหวัดนครปฐม/ออนไลน์ (ตำบลหนองปากโลง) การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรในชุมชนมายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ผสานการสร้างเรื่องราวโดยการสร้างเป็น online marketing content ของตำบลหนอกงปากโลงในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน