โครงการการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDG ในมหาวิทยาลัยในไทยเชิงพื้นที่จำนวน 35 มหาวิทยาลัย

โครงการการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDG ในมหาวิทยาลัยในไทยเชิงพื้นที่จำนวน 35 มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 17.2 ความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดย่อย 17.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาลสำหรับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เข้าร่วม Thailand University SDG Progress Tracker โครงการการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDG ในมหาวิทยาลัยในไทยเชิงพื้นที่จำนวน 35 มหาวิทยาลัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

                         1. สนับสนุนมหาวิทยาลัยในไทยในการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings
                         2. สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในไทยเพื่อ พัฒนาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการสังคม
                         3. สนับสนุนมหาวิทยาลัยในไทยในการขยายแนวทางการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs รวมถึงทิศทางการพัฒนาระดับภูมิภาค ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs Times Higher Education