การจัดตั้งศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การจัดตั้งศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดย่อย 1.3.3 การสนับสนุนนักศึกษาที่มีรายได้น้อย

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้การสนับสนุนนักศึกษาที่อยู่ในครัวเรือนยากจน เพื่อให้สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ โดยการจัดตั้งศูนย์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจัดสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น Website เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ให้บริการในการติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากับนักศึกษาในการจัดทำเรื่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

                             - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม