ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร

ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร

ตัวชี้วัด 17.2 ความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดย่อย 17.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาลสำหรับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจร ประจำปี 2563 “สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน” ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กรรมการสภาการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม