การบรรยาย "ภารกิจ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, การปลูกฝังอุดมการณ์ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรม, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา ในแนวทางสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา กับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข"

การบรรยาย "ภารกิจ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, การปลูกฝังอุดมการณ์ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรม, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา ในแนวทางสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา กับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข"

ตัวชี้วัด 17.2 ความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดย่อย 17.2.2 บทสนทนาข้ามภาคส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับพันเอกอภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 โครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 98 คน พร้อมกันนี้ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี ได้ให้เกียรติบรรยายสรุปในหัวข้อ ภารกิจ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, การปลูกฝังอุดมการณ์ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรม, การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา ในแนวทางสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา กับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมกับได้นำชมศูนย์การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา และร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว