กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-ไทย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-ไทย

ตัวชี้วัด 17.2 ความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดย่อย 17.2.3 การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Rachmat Budiman. (Ambassador of The Republic of Indonesia) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ จำนวน 11 คน เนื่องในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-ไทย เนื่องในวาระ ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3/2 อาคารสิริวรปัญญา โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การแนะนำประเทศและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น การวาดลวดลายผ้าบาติก และการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อรับรางวัลของที่ระลึก นอกจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอการแสดงชุดระบำไตรรัตน์ โดยนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์มาจัดแสดงเป็นพิเศษ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปจำนวน 100 คน